Adunarea Generala

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociatiei si se compune din toti membrii Asociatiei.

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. aprobă strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă, modifică şi completează Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;
 3. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 4. stabileste atributii Consiliului Director;
 5. efectuează analiza activităţii de control financiar intern al Asociaţiei;
 6. analizează şi controlează activitatea desfăşurată de către Consiliul Director, Preşedinte şi comisiile de specialitate;
 7. hotărâşte cu privire la colaborarea, cooperarea, Asocierea sau aderarea la alte organizaţii;
 8. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propus de Consiliul Director;
 9. stabileşte valoarea cotizaţiilor şi prestaţiilor membrilor Asociaţiei;
 10. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi prezentul statut;
 11. aprobă deciziile Comitetului de selecţie a proiectelor înaintea publicării acestora;
 12. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 13. stabileste si aproba modalitatile de evaluare, control si monitorizare a Planului de Dezvoltare Locala a GAL Dobrogea Sud-Vest;
 14. aprobă Planul de Dezvoltare Locală a regiunii;
 15. alege şi revocă Consiliul Director, Cenzorul sau după caz membrii comisiei de cenzori şi ai Comitetului de selecţie a proiectelor;
 16. decide primirea de noi membrii şi excluderea unor membrii;
 17. înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate;
 18. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;
 19. aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director;

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în adunare ordinară şi ori de câte ori este necesar în adunare extraordinară.

 

Consilul Director

Consiliul Director este organul de conducere si de administrare al Asociatiei care asigura realizarea scopului si obiectivelor acesteia si asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Consiliul director este format din 5 membri numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 4 ani. Reprezentanţii mediului privat şi societăţii civile din cadrul Consiliul Director vor reprezenta peste 70% din membri.

Consiliul director este alcătuit astfel: un preşedinte, 2 vicepreşedinti, un secretar şi 2 membri.

Preşedintele, vicepreşedintii şi secretarul Consiliului Director sunt şi ai Adunării Generale a Asociaţiei.

Membri Consiliului director se aleg prin vot de Adunarea Generală.

Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot cu caracter deliberativ.

Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei sau deces.

Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

Preşedinte: TROPHAEUM TRAIANI TUR S.R.L., reprezentat prin asociatul unic Lupu Remus Ionut,

Vicepreşedinte: ALTINUM MIROX S.R.L., reprezentat prin asociatul unic Chirciu Ioana-Roxana,

Vicepresedinte: ASOCIATIA PROFESIONALA VITIVINICOLA TERASELE DUNARII OSTROV, reprezentat prin Belu Oana-Camelia in calitate de reprezentant imputernicit;

– Secretar: TOPAGRICONST S.R.L reprezentată prin Constantinescu Iulian in calitate de asociat unic

– Membrul 1: COMUNA CERCHEZU, reprezentata prin Constantinescu Ion in calitate de primar

-Membrul 2: COOPERATIVA AGRICOLA API ION CORVIN, reprezentată prin Barbu Claudiu Daniel in calitate de presedinte,

 Consiliul director are următoarele atribuţii:

 1. programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a Asociaţiei, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;
 2. apara si gestioneaza interesele grupului;
 3. propune modificarea cheltuielilor de funcţionare a GAL – Dobrogea Sud-Vest in cadrul bugetului;
 4. propune Adunării Generale excluderea acelor membri care nu isi îndeplinesc obligaţiile sau desfasoara o activitate care prejudiciază GAL – Dobrogea Sud-Vest;
 5. analizeaza motivele de abtinere si recuzare a coordonatorului GAL;
 6. lansarea apelurilor de selectie pentru proiecte;
 7. propunerea de soluţionare a acordarii unui ajutor financiar;
 8. aprobarea proiectelor care vor fi puse în aplicare de către GAL Dobrogea Sud-Vest;
 9. studierea şi aprobarea modificărilor investiţiilor, dacă este necesar;
 10. acordarea perioadelor de prelungire a duratei de implementare a proiectelor;
 11. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele asociaţiei;
 12. incheierea de acte juridice in numele si pe seama asociaţiei;
 13. aprobă organigrama si politica de personal a asociaţiei, regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului administrativ;
 14. facilitează prezentarea proiectelor şi a activităţilor;
 15. distribuie informaţiile şi comunicările între membri;
 16. gestionează activităţile administrative, gestionează şi desfăşoară proiecte;
 17. convoacă şi organizează desfăşurarea Adunării Generale;
 18. stabileste ordinea de zi a Adunării Generale
 19. menţine contactul şi comunică cu alte organizaţii internaţionale;
 20. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de selecţie al proiectelor;
 21. indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

 

Cenzorul

Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori format din trei membri.

Membri Consiliului director nu pot fi cenzori.

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in condiţiile legii.

Cenzorul Asociaţiei este STROE G. COSMIN-COSTEL – EXPERT CONTABIL cu sediul în Constanţa, Mun. Constanta, str. Cpt. Dobrila Eugeniu, Nr.1, Bl. ST 3, sc. A, et.2, ap.9, cod de inregistrare fiscala 30306592, titular STROE COSMIN COSTEL, expert contabil – autorizaţie CECCAR nr.36588/2009/L.

Cenzorul are următoarele atribuţii:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. b) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale;
 3. c) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;
 4. d) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;
 5. e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi Consilul director.

Comitetul de selecţie a proiectelor

Comitetul de selecţie a proiectelor este alcătuit din 11 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din asociaţie, după cum urmează:

Parteneri publici

 • Primaria Adamclisi
 • Primaria Cerchezu

Parteneri privati

 • TROPHAEUM TRAIANI TUR SRL
 • Ferma Dobromir
 • TOPAGRICONST
 • GASCAN ELENA Întreprindere Individuala
 • COOPERATIVA AGRICOLA API ION CORVIN
 • ASOCIATIAPROFESIONALA VITIVINICOLA TERASELE DUNARII OSTROV
 • AGRO-ZOO LUPU S.R.L
 • Cristea Marius Adrian Intreprindere Individuala
 • POPASUL VIOMAR SRL
 • AGROPIT EUROPROD SRL
 • ALTINUM MIROX SRL

Parteneri societate civila (ONG)

 • ASOCIATIA „ONG SUNRISE COBADIN”

 

Aparatul tehnic

Aparatul tehnic are urmatoarea componenta:

 • Cazacu Ana Maria – manager
 • Banu Carla – responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor
 • Giurgiu Cristian – responsabil cu activitatile de monitorizare
 • Grigore Nina – responsabil cu animarea teritoriului